Up next

Národná Banka SPDR, pre blaho celého Národa

82 Views· 02/08/23
SLOVENSKÉ PODIELOVÉ DRUŽSTVO ROD
13

NB:SPDR akceptuje všetky fyzické a právnické osoby ako podielnikov SPDR, otvára pre podielnikov účty v bankách, ktoré sú vo vlastníctve SPDR.Národná banka SPDR je zjednotenou emisnou bankou a úverovou bankou cielenou k rozvoju Národného hospodárstva. Poskytujeme financovanie, kapitál na rozvoj komerčných, infraštruktúrnych sociálnych, humanitárnych projektov, v rámci Sociálno-ekonomického rozvoja regiónov.Poskytuje vysokokvalifikovaný IT systém, pre služby a spravovanie účtov, možnosti bezúročného prefinancovania všetkých projektov a programov zameraných na sociálno-ekonomický rozvoj nášho Národa a krajiny, s cieľom dosiahnuť dlhodobé a trvalé výhody pre každého podielnika a miestnej komunity.
⁣________________________________


The National Bank of Slovak Consumer Cooperative ROD.For well-being of whole Nation.(NB:SPDR) NB SCCR accepts all natural and legal persons as SCCR shareholders, opens accounts for shareholders in banks owned by SCCR.The National Bank of SPDR is a unified issuing bank and credit bank aimed at the development of the National Economy. We provide financing, capital for the development of commercial, infrastructural, social, humanitarian projects, as part of the Socio-Economic Development of the regions.It provides a highly qualified IT system, for services and account management, the possibility of interest-free refinancing of all projects and programs aimed at the socio-economic development of our Nation and the country, with the aim of achieving long-term and permanent benefits for each shareholder and the local community.
_____________________________________________


www.narodnabanka.sk
www.spdr.sk
www.pokladnicanaroda.sk
_____________________________________________

Autorom skladby s názvom SUNRISE je Slovenský hudobný skladateľ Wessam Lauf.
The author of the composition called SUNRISE is Slovak composer Wessam Lauf.


Youtube: https://www.youtube.com/channe....l/UCU8a0Hc4SLuI_bI6r
Spotify: https://open.spotify.com/artis....t/6tSVFcbNKUs2gTqU5O

Show more

 0 Comments sort   Sort By


Up next