Top videos

Zlata eRA
6,772 Views · 3 months ago

⁣Tento film mení všetko. Je čas sa prebudiť a spoznať skutočného nepriateľa.
Vieme, že to bude pre veľa ľudí šok, ale je potrebné odhaliť toto divadlo. Od pozretia tohoto filmu sa na politické divadlo budete pozerať úplne inak. Všetko je to podvod a show❗


Všetci chcú vedieť kto je Putin a kto ho riadi.
⚡Štátna služba “Sojuz Antiteror”, čo je nástupca KGB ZSSR, vydala pravdivé informácie o Putinovi a celej genéze obsadenia ZSSR.


⚡Vo filme zaznejú mená, ktoré ste ani nepočuli. Prvýkrát odhalíte pravdu. Je to ako zlý detektívny thriller, ale prišiel čas na prebudenie sa.


35 minút vám zmení pohľad na celú situáciu o vojne na Ukrajine a pochopíte podstatu toho, čo sa deje okolo vás.


❓Kto je Putin?
❓Kto riadi Putina?
❓Žije vôbec Putin?
❓Ako vznikol fašizmus?


➡ Je čas, aby všetky médiá, a to hlavne alternatívne, začali pradivo informovať a spájať národ a prestali hrať ich politickú hru. Je čas zjednotiť sa a vysporiadať sa na veky s nepriateľom, ktorý pracuje roky na našej genocíde.


❌❗Keďže sa nám v posednom čase stalo, že nám YouTube zablokoval na určitý čas kanál a tento film by s určitosťou vymazali, umiestnili sme ho na novú video platformu, na ktorú vás srdečne pozývame.
🌞RA video🌞 je platforma bez cenzúry, kde nájdete postupne všetky videá o tvorení a novom svete. Zároveň sa môžete prihlásiť a zatiaľ iba komentovať. Postupne budete môcť publikovať bez cenzúry aj svoje vlastné príspevky.


💫 Sláva RODU

https://t.me/zlataerahttps://w....ww.youtube.com/@zlat
https://vk.com/zlataera7405
https://twitter.com/ZlataERA
info@zlataera.sk

Zlata eRA
2,627 Views · 18 days ago

⁣❗❗❗Každý zradca národa bude zničený ❗❗❗


Posledná výzva Cára Cárov všetkým svetovým vodcom a vojenskému veleniu.
📽


👉Vodca palestínskeho ľudu zradil svoj národ a predal ho.
👉Kresťania a moslimovia sú bratia.
👉Vo filme uvidíte pravý Korán a pravú Toru.
👉Prišiel čas zobudiť sa a zjednotiť proti vrahom ľudstva.


❗Všetci zradcovia majú tri dni na to, aby sa poklonili svojim národom, inak z nich neostane ani popol.


🌞 Sláva RODu🌞

https://t.me/zlataera
https://www.facebook.com/profi....le.php?id=1000868974
https://www.youtube.com/@zlataera7405
https://ravideo.world/@ZlataeRA
https://vk.com/zlataera7405
https://twitter.com/ZlataERA
info@zlataera.sk

Людей держат За скот
2,124 Views · 11 days ago

⁣Ссылка на книгу Блэка WORD https://t.me/SHGdoc/16699
Ссылка на книгу Блэка в ПДФ https://t.me/SHGdoc/16700
Ссылка на группу СНГ книга Ломоносова https://t.me/SHGdoc/15451
Телеграмм канал Старая книга https://t.me/oldlibrary
Психдурка Воронежа ссылка разбираем все документы https://t.me/SHGdoc/12542
Телеграмм канал Старая книга https://t.me/oldlibrary
Телеграмм группа Документы Северская Краснодарский край https://t.me/+yC4l7Me4A1g2YjNi
Телеграмм группа Документы Пермь https://t.me/+t3knhVB4u3ExMjky
Телеграмм канал Эдуард ХОДОС https://t.me/hodos2019
Для Пензы документы телеграмм группа- https://t.me/PenzaDoc
Для Воронежа документы телеграмм группа https://t.me/Voronezhdoc
Телеграмм группа -Единая Россия там списки https://t.me/EDROSdoc
Телеграмм группа документы СНГ https://t.me/SHGdoc
Телеграмм группа документы СпЁрбанка https://t.me/sber123456
Телеграмм группа документы ООН https://t.me/OOH45
Телеграмм группа Финансовый департаменте в США https://t.me/NaljgS
Телеграмм канал Иван Нерефлянин https://t.me/ussrmyhause
Группа в ВК Людей держат за скот https://vk.com/ludey_za_skot
Телеграмм канал Людей держат за скот. https://t.me/+2LKa-yZKtgBjODZi

Slovanské Noviny
912 Views · 3 months ago

V 4 bodoch čo hovorí medzinárodné právo o družstvách

Zlata eRA
708 Views · 4 months ago

⁣Tento krátky film ukazuje na faktoch a skutočných dokumentoch to čo sa deje tu a teraz a aká budúcnost nás čaká ak ju uchopime do vlastných rúk. Film je potrebné zdielať všade. Je povolené ho kopírovať a posielať každému človeku, aby sa dozvedel pravdivé infromácie a vedel začať konať vo svoj prospech, svojej rodiny, rodu, národu.

Prišiel čas spojiť sa!
Každý kto chce prispieť k budovaniu samospráv sa môže informovať na e-mail: info@zlataera.sk
Pospájame Vás s ľudmi vo vašom regióne, aby ste spolu mohli začať tvoriť.

Kanál Zlata eRA bude zverejňovať istinné infromácie o udalostiach a inšpirovať ľudí ďalej na ich ceste tvorenia, aby rozumeli procesom. Chystáme pre Vás ďalšie filmy o socialnych parazitoch, trustoch a rôzne vzdelávacie videá ako žiť v novej zlatej ére.


⁣👉 https://www.youtube.com/@zlataera7405
👉 https://t.me/zlataera
👉 https://www.facebook.com/profi....le.php?id=1000868974
👉 https://vk.com/zlataera7405
👉 https://twitter.com/ZlataERA
info@zlataera.sk

Подписывайтесь на эту площадку!!! Каналы Русь проснись и Людей держат за скот баны за банами--меня не выпускает ютуб!!! У пархатых бакланов-- я как кость в горле!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tvorca
424 Views · 4 months ago

⁣The First Sovereign Media Platform
RA Video: https://ravideo.world

Your Homeland Is The USSR, Great And Immense,

Russia is the Mother Earth, which our ancestors defended in endless battles.

Where the destinies of people born here magically intertwine together.
A great power that has united a variety of customs and traditions into a single multinational people. This diversity is our wealth.
And no matter how the enemies tried to weaken our faith, no matter how they tried to pervert our culture, we will always win. Because Russia is the light itself and you can't get away from the white light and you can't hide. After all, only pressed against the wall, we find a fulcrum. The law of the Russian spring.
Did you think that the Soviet Union no longer exists? You were wrong, it was only temporarily covered with age-old dust, so that today it would shake itself off and fly up, and turn into a planetary USSR.

The M1 Sovereign International Treasury, together with the bright brothers, continues to surprise us with good news!
People all over the earth are waking up, but the fight against demons is not over. It is difficult to conduct an informational confrontation with the Dark Nobility, the Cabal, the Jesuits and other enemies of humanity when the media, the main information and video platforms still belong to crafty and deceitful parasites!
All the righteous of the world, analysts, bloggers, scientists have long needed an independent platform on which to post video content exposing the lies of destructive sects and their servants, needed a platform of light, truth and truth!
Filled with God's mercy, the united forces of Light solved this problem by creating the First Sovereign Media Video Platform RA VIDEO. All channels will be selected for compliance with the Program dawn M1 and Kona of Creation. Every listener should understand that this platform is for people to share the truth without censorship, and all lies, LGBT propaganda and pornography will be suppressed and blocked. We express our gratitude to the creators:
The Order of St. John of Jerusalem, Rhodes, Malta. To the Supreme Sovereign Order of the Hospitallers, the Sovereign International Consumer Cooperative Bright Great Russia, the Sovereign International Cooperative Rod and the Great Sovereign Country of the Union of Soviet Socialist Republics and
We are pleased to announce that registration for the platform is open! Welcome to the new bright space, welcome to RA VIDEO!

It's time for the world to know the whole truth! The dawn is coming!!!

Tvorca
334 Views · 4 months ago

⁣Первая Суверенная Медиа Платформа
РА Видео: https://ravideo.world

Твоя Родина СССР, Великая И Необъятная,

Русь Земля Матушка, которую в бесконечных сражениях отстояли наши предки.

Где волшебным образом сплетаются воедино, судьбы людей, родившихся здесь.
Великая держава, сплотившая разнообразие обычаев и традиций в единый многонациональный народ. Это разнообразие и есть наше богатство.
И как не старались враги ослабить нашу веру, как не пытались извратить нашу культуру, мы всегда одержим победу. Потому что Русь – это сам свет и никуда с белого света не денешься и не спрячешься. Ведь только прижатые к стене, мы обитаем точку опору. Закон русской пружины.
Вы думали, что Советского Союза больше нет? Вы ошибались, он лишь на время был занесен вековой пылью, чтобы сегодня отряхнуться и вспорхнуть, и превратиться в планетарный СССР.

Суверенное международное казначейство М1 вместе со светлыми братьями продолжает удивлять нас хорошими новостями!
Народ по всей земле просыпается, но борьба с демонами не окончена. Трудно вести информационное противостояние с Темной знатью, Кабалом, Иезуитами и другими врагами человечества, когда СМИ, основные информационные и видео платформы всё ещё принадлежат лукавым и лживым паразитам!
Всему праведному мира, аналитикам, блогерам, учёным давно требовалась независимая платформа, на которой можно размещать видео контент, разоблачающий ложь деструктивных сект и их слуг, нужна была платформа света, правды и истины!
Преисполненные божьей милостью объединенные силы света решили эту задачу создав Первую Суверенную Медийную Видео Платформу РА ВИДЕО. Все каналы будут проходить отбор на предмет соответствия Программы рассвет М1 и Кона созидания. Каждый слушатель должен понять, что эта платформа для того чтобы люди делились правдой без цензуры, а вся ложь, ЛГБТ пропаганда и порнография будет пресекаться и блокироваться. Мы выражаем свою благодарность создателям:
Ордену Святого Иоанна Иерусалимского, Родосского, Мальтийского. Высшему Суверенному Ордену Госпитальеров, Суверенному Международному Потребительскому Кооперативу Светлая Великая Русь, Суверенному Международному Кооперативу Род и Великой стране Суверену Союзу Советских Социалистических Республик и
Мы рады сообщить, что регистрация на платформу открыта! Добро пожаловать в новое светлое пространство, добро пожаловать на РА ВИДЕО!

Пришло время миру узнать всю правду! Рассвет наступает!!!

Людей держат За скот
327 Views · 13 days ago

⁣Ссылка на книгу Блэка WORD https://t.me/SHGdoc/16699
Ссылка на книгу Блэка в ПДФ https://t.me/SHGdoc/16700
Ссылка на группу СНГ книга Ломоносова https://t.me/SHGdoc/15451
Телеграмм канал Старая книга https://t.me/oldlibrary
Психдурка Воронежа ссылка разбираем все документы https://t.me/SHGdoc/12542
Телеграмм канал Старая книга https://t.me/oldlibrary
Телеграмм группа Документы Северская Краснодарский край https://t.me/+yC4l7Me4A1g2YjNi
Телеграмм группа Документы Пермь https://t.me/+t3knhVB4u3ExMjky
Телеграмм канал Эдуард ХОДОС https://t.me/hodos2019
Для Пензы документы телеграмм группа- https://t.me/PenzaDoc
Для Воронежа документы телеграмм группа https://t.me/Voronezhdoc
Телеграмм группа -Единая Россия там списки https://t.me/EDROSdoc
Телеграмм группа документы СНГ https://t.me/SHGdoc
Телеграмм группа документы СпЁрбанка https://t.me/sber123456
Телеграмм группа документы ООН https://t.me/OOH45
Телеграмм группа Финансовый департаменте в США https://t.me/NaljgS
Телеграмм канал Иван Нерефлянин https://t.me/ussrmyhause
Группа в ВК Людей держат за скот https://vk.com/ludey_za_skot
Телеграмм канал Людей держат за скот. https://t.me/+2LKa-yZKtgBjODZi

Моя родина СССР
268 Views · 3 months ago

⁣Тема: Правда о Путине В.В. и театра "РФ"
по Материалам КГБ СССР "Союз-Антитеррор"

Они открыто говорят об этом, что контролируют все и, как мы видим, ведут человечество к гибели.
Информационная война настолько сильна, что никто из обычных людей уже не знает, кто настоящий враг. Многолетнее промывание мозгов средствами массовой информации не дает нам увидеть настоящих террористов. Лучшие аналитики, но и народно мыслящие люди, не способны видеть правду и часто заводят людей в тупик. Эго по-прежнему побеждает. На наших глазах бежит геноцид славян на всех уровнях бытия. Одна сторона думает, что Путин спаситель славян от фашизма, а другая думает, что он подобен Гитлеру и хочет завоевать весь мир. Агрессор, убийца невинных украинцев. Тем не менее, все это договорной театр действующий с одной и с другой стороны для достижения своей цели и полного уничтожения нас.

Кто стоит за этим геноцидом?
Кто основал фашизм?
Кто такой Путин?
Он вообще настоящий Путин?
Кто им управляет?
Кто ведет это актерское шоу?

Блогеры и различные влиятельные лица пытаются найти правду, разоблачить и указать на различных двойников. Они делают выводы из доступных источников и говорят вам: «Мы не знаем, правда ли это, сами решайте». В этом фильме мы покажем вам правду, точные имена, отношения и связи. Это как плохой триллер, но только правда освободит нас навсегда, и только объединившись, мы сможем уничтожить настоящих врагов, убийц, мировых террористов, готовых уничтожить все человечество и самих себя ради своих психопатических целей. У нас есть сообщение для вас, паразитов: вы не можете ослепить всех. Ваша игра окончена. Теперь весь мир увидит ваши лица. Покажем все связи.

Народно-Освободительного Движения Суверенной страны СССР: https://nodussr.ru
Телеграмм: https://t.me/nodussr
Вконтакте: https://vk.com/nodsssrmsk

Государственные Сайты Суверенной страны СССР:
Сайт СМК М1: https://monetaryone.org
Youtube СМК М1: https://www.youtube.com/@SovereignITM1
Ravideo CMK M1: https://new.ravideo.world/@SITM1
Telegram СМК М1: https://t.me/ruskaznam1

Правительство СССР: https://governmentussr.su
Государственный Банк СССР: https://gosbankussr.ru

#ссср

M1 Video
249 Views · 3 months ago

⁣Суверенное Международное Казначейство М1 является Абсолютным
Владельцем и Главным Регулятором Всей Мировой Финансовой Системы.

Суверенное Международное Казначейство М1на основании Эксклюзивного
Исторического Права является Абсолютным Владельцем и Распорядителем Всех
Мировых Активов:

В том числе и Мирового Счёта в The World Sovereign Bank of the
Order of the Hospitallers, Счёт № 01-00-01-4- AAA-777-C3-AM-01, распределённого
по различным Банкам во всех Странах по
всему Миру,

В том числе и Мирового Счёта в The World Sovereign Bank of the
Order of the Hospitallers Счёт № 01-1-700-3516 222 777 8888 999, распределённого
по различным Банкам во всех Странах по всему Миру,

В том числе включающих счета под именами: “White Spiritual Boy”, “Spiritual Wonder
Boy”, “Spiritual Wonder Brothers”, “Morning Star”, “King David”, “Prophet
Muhammad”, “Demas and Saint Timothy”, “White Mongolia”, “White Vatican”, “White
Eagle”, “Maria Sinukuan or Divine Crystal”, “Maria Banahaw or Divine
Sunflower”, “Maria Cristina or Divine Magdalene”, “Maria Makiling or Divine
Ester Egg”, “Falcon”, “Alpha – Omega” и другие счета, размещённые в различных Банках во всех Странах по всему Миру.

Официальный Сайт,: https://monetaryone.org/ru/home_ru/

Суверенные Правовые Акты Суверенного Международного Казначейства
М1: https://monetaryone.org/documents/

https://new.ravideo.world/@SITM1

информация https://www.youtube.com/@SovereignITM1

Казна Творца РА
223 Views · 4 months ago

⁣Канал Казна Творца РА представляет Вашему Вниманию Правду, Свет, Знания, Просветление Знанием, Спас, Веру и Любовь...

⁣В 1948 году Френк Визнер был назначен директором управления специальных проектов, которое стало подразделением по шпионажу и контрразведки ЦРУ.

Визеру было поручено создать организацию, которая сосредотачивалась на пропаганде экономической войне, превентивных прямых действиях включая саботаж, антисаботаж а также меры по сносу и эвакуации, подрывную деятельность против Социалистического лагеря в лице Советское Союза, включая помощь подпольном группам сопротивления и поддержку местных антикоммунистических элементов в странах свободного мира от которых исходит опасность для Мафиозных кланов элит.
Превентивный удар – это удар, нанесенный по источнику угрозы прежде, чем он перейдет к действиям, т.е. он выполняется с целью опережения действий.

Позже в том же году Визнер основал операцию Пересмешник. Эта программа была предназначена для воздействия на американские СМИ. Изначально пересмешник был создан во главе с Визнером, Алланом Далласом, Кортом Меером, Ричардом Хэмпсом и издателем Филиппом Грэмом из Вашингтон ПОСТ. Их основная цель состояла в том, чтобы за кулисами взаимодействовать с крупными СМИ и привлекать репортеров на зарплату ЦРУ.

Агентство держало их всех своих карманах: ЭЙ БИ СИ, СИБИЭС, ЭНБИСИ, ЖУНАЛ ТАЙМ, ЛАЙФ, НЬЮСВИК, ассошиэйтед пресс, юнайтед пресс интернешенл, рутерс и мноие многие другие

Мартен Виллем (Билл) Шаап Всемирно известный ученый юрист, адвокат автор и профессор из Института анализа СМИ много сделал для того чтобы раскрыть роль ЦРУ в массовой культуре, показав что они потратили треть своего бюджета на пропагандистские мероприятия Как издатели ЛЖИ нашего времени.

Шаап показал, что ЦРУ создало более чем 250 различных медиа сетей через радио телевидение и газеты.

Уильям Кейси директор ЦРУ в 80ые годы сказал:
Мы будем знают что наша программа дезинформации завершена, когда всё во что верит американская общественность окажется ложью.
Ричард Кемпбел профессор журналистики в университете Линкольна исследовал отношения между британскими СМИ и спецслужбами.
В своей книги близкие контакты разного рода он пишет о истории связи между журналистами мэйнстрима и разведкой Великобритании. Здесь он цитирует Роя Гринслейда которой был специалистом по сми как для телеграф так и для guardian, говоря что большинство бульварных газет или даже газет в целом - это игрушки Ми 5
Ричард Кемпбел утверждает что Блоч Джонатан; Фитцджеральд Патрик в своем исследовании Тайные операции английской разведки сообщает что редакторы самых выдающихся британских журналов считают что более половины их иностранных корреспондентов состояли на зарплате Ми6. В 1991 году Ричард Нортон Тэйлор сообщил Гардиан что 500 выдающихся британцев были оплачены ЦРУ и ныне несуществующим банком торговли и кредита international включает 90 журналистов. Дэвид ли бывший редактор отдела расследований Гардиан написал о ряде случаев, когда секретные службы манипулировали известными журналистами. Он утверждает, что агенты разведки регулярно обращаются к журналистам и манипулируют ими.

Он определяет 3 способа которыми они это делают:

1) они пытаются вербовать журналиста для слежки за другими людьми или сами пытаются скрыться под журналистским прикрытием;
2) они позволяют сотрудникам разведки выдавать себя за журналистов, чтобы писать тенденциозные статьи под вымышленными именами;
3) в самой злонамеренной форме они подбрасывают пропагандистские истории от спецслужб интересующимся журналистам, скрываю своё происхождение от читателей;

Tvorca
187 Views · 4 months ago

John Wick Chapter 4 Trailer Song Music Theme Soundtrack

SLOVENSKÉ PODIELOVÉ DRUŽSTVO ROD
186 Views · 4 months ago

Život na Slovensku sa definitívne zmení. Dlho očakávané spustenie SPDR je tu. Nový finančný systém je pripravený a začína na Slovensku. Rozhovor s Predsedom Predstavenstva His Highness Emil Emil Skirkanič, ktorý vysvetľuje všetko podstatné čo je treba vedieť o SPDR.Dozviete sa:- hlavné ciele a idea družstva - aká je štruktúra družstva a jeho samostatné objekty - podpora regionálnych projektov - čo môže obyčajný človek očakávať od vstupu do družstva - je v tom nejaký háčik? Môžem prísť o majetok?
____________________________________

www.spdr.sk
www.pokladnicanaroda.sk
www.narodnabanka.sk

Tvorca
180 Views · 4 months ago

⁣End of Game

⁣Суверенное Международное Казначейство М1 является Абсолютным

Владельцем и Главным Регулятором всей Мировой Финансовой Системы,
Абсолютным

Владельцем и Распорядителем всех Мировых Активов По Эксклюзивному
Историческому Праву от Творца Новой
Эры.

Суверенное Международное
Казначейство М1 является Владельцем

и Управляющим Мирового Счёта в The World Sovereign Bank of the Order of
the

Hospitallers, Счёт № 01-00-01-4- AAA-777-C3-AM-01, распределённого
по различным

банкам в странах по всему Миру, Напоминаем, Суверенное
Международное

Казначейство М1 является владельцем и управляющим Мирового Счёта в
The World

Sovereign Bank of the Order of the Hospitallers
Счёт № 01-1-700-3516 222 777

8888 999, распределённого по различным банкам в странах по всему
Миру,

Напоминаем, Суверенное Международное Казначейство М1 является
владельцем и

распорядителем активов, включающих счета под именами: “White Spiritual
Boy”,

“Spiritual Wonder Boy”, “Spiritual Wonder
Brothers”, “Morning Star”, “King

David”, “Prophet Muhammad”, “Demas and
Saint Timothy”, “White Mongolia”, “White


Vatican”, “White Eagle”, “Maria Sinukuan
or Divine Crystal”, “Maria Banahaw or

Divine Sunflower”, “Maria Cristina or
Divine Magdalene”, “Maria Makiling or

Divine Ester Egg”, “Falcon”, “Alpha –
Omega” и другие счета, размещённые в

различных Банках в 189 (Ста восьмидесяти девяти) странах по всему
Миру.Официальная Медио Платформа РА М1:


РА Видео Рассвет:

https://new.ravideo.world/@SITM1

https://new.ravideo.world/@SITM1ENG
Официальный Сайт:

https://monetaryone.org/Постановления Суверенного

Международного
Казначейства М1: https://monetaryone.org/ru/documents_ru/

⁣Суверенное Международное Казначейство М1 является Абсолютным

Владельцем и Главным Регулятором всей Мировой Финансовой Системы,
Абсолютным

Владельцем и Распорядителем всех Мировых Активов По Эксклюзивному
Историческому Праву от Творца Новой
Эры.

Суверенное Международное
Казначейство М1 является Владельцем

и Управляющим Мирового Счёта в The World Sovereign Bank of the Order of
the

Hospitallers, Счёт № 01-00-01-4- AAA-777-C3-AM-01, распределённого
по различным

банкам в странах по всему Миру, Напоминаем, Суверенное
Международное

Казначейство М1 является владельцем и управляющим Мирового Счёта в
The World

Суверенный банк Ордена госпитальеров
Счёт № 01-1-700-3516 222 777

8888 999, распределённого по различным банкам в странах по всему
Миру,

Напоминаем, Суверенное Международное Казначейство М1 является
владельцем и

распорядителем активов, включающих счета под именами: “White Spiritual
Boy”,

“Духовный чудо-мальчик”, “Духовные чудо
братья”, ”Утренняя звезда“, "Король

Давид”, “Пророк Мухаммед”, “Димас и
Святой Тимоти”, “Белая Монголия”, “Белый


Ватикан”, “Белый орел”, “Мария Синукуан
или Божественный кристалл”, “Мария Банахо или

Божественный подсолнух”, “Мария Кристина или
Божественная Магдалина”, “Мария Макилинг или

Divine Ester Egg”, “Falcon”, “Alpha –
Omega” и другие счета, размещённые в

различных Банках в 189 (Ста восьмидесяти девяти) странах по всему
Миру.

⁣События фильма начинаются 31 декабря 1999 года, когда россиянам представили их нового президента. Фильм основан на уникальных и строго документальных свидетельствах истинных причин и последствий операции «преемник», в результате которой Россия оказалась с президентом, который правит страной до сих пор. Главными героями фильма являются Михаил Горбачев, Борис Ельцин, Владимир Путин и русский народ, который как всегда безмолвствует.

Людей держат За скот
149 Views · 15 days ago

⁣Братья и сёстры Мира ОБЪЕДИНЯЕМСЯ!!!!
Ссылка телеграммгруппу СНГ на рассекреченную книгу Ломоносова ⁣СНГ книга Ломоносова https://t.me/SHGdoc/15451

Tvorca
134 Views · 3 months ago

⁣Tri roky Samosprávy SPDR Trenčín

Моя родина СССР
118 Views · 3 months ago

⁣СССР - Восстановленн! Ура Товарищи.
Сегодня по всем международным законам Советский Союз существует. Он жив. Народно Освободительное Движение, призывает тебя выступить в ряды освободителей своей родины и восстановить все структуры, которые были разрушены врагами народа.

Сегодня будущее зависит от твоего выбора, верни родину и подари будущее своим детям стань частью легенды!

НОД СССР: https://nodussr.ru
ТГ НОД СССР: https://t.me/nodussr
ВК НОД СССР: https://vk.com/nodsssrmsk

Суверенное Международное Казначейство М1: https://ruskazna.su
Правительство СССР: https://governmentussr.su
Государственный БАНК СССР: http://gosbankussr.ru
КГБ СССР: http://www.soyuz-antiterror.ru
ВНС СССР: https://sssr-vns.ru

⁣Великая Страна Суверен – Союз Советских Социалистических Республик в лице Государственного Комитета по Чрезвычайному Положению СССР (ГКЧП СССР), как Высший орган Государственной Власти Союза Советских Социалистических Республик, на основании Законов военного времени, выражает свое почтение Всему Великому, Единому, Суверенному Советскому Народу, Всем Субъектам Права и Всему Мировому Сообществу,

Во исполнение Постановлений Суверенного Международного Казначейства М1: Постановление № 027/RES 2023 от 27 января 2023 года, Декрет № 035/RES 2023 от 29 июня 2023 года, Декрет № 039/RES 2023 от 31 августа 2023 года и других Суверенных Международных законных и подзаконных Актов Суверенного Международного Казначейства М1 и Норм Международного Права, на основании выполнения Суверенным Международным Казначейством М1 функции Государственного Казначейства СССР (Постановление ВНС СССР № 81-6 от 07 октября 2018 года),

На основании Постановлений Государственного Комитета по Чрезвычайному Положению СССР: СУР 001 от 30.03.2023 года, СУР 003 от 31.03.2023 года, СУР 005 от 03.05.2023 года, Д/Н 009 от 20.07.2023 года, Д/Н 010 от 04.08.2023 года,
В связи с многочисленными чудовищными преступлениями в области Права Суверена, а именно по отношению к Великой Стране Суверену – Союзу Советских Социалистических Республик, Законодательству СССР и Её Великому, Многонациональному, Единому, Суверенному Советскому Народу,
В связи с оккупацией Суверенной территории СССР, геноцидом, угнетением и ограблением Многонационального Суверенного Народа путём экстремизма, терроризма, нищеты, голода, внедрении ГМО, жертвоприношениями, работорговлей, убийствами ради продажи органов, на основании статьи 121 пунктов 15-16 Конституции СССР, пункта 1 Постановления Первого Съезда Граждан Советского Союза No1 от 30 декабря 1991г., пункта 8 Мандата Доверия No 1/1 от 30 декабря 1991г, на основании Президиума Военно-Народного Совета и Совета Обороны СССР Постановление ГП СССР №36 – ВП - М от 13 января 2020 года об объявлении военного положения на Всей Суверенной территории Союза Советских Социалистических Республик,
В связи с неисполнением КОНа Cозидания,
Правозглашает:
Именем Великой Страны Суверена – Союза Советских Социалистических Республик, по Законам военного времени:

- За нарушение и неисполнение Советского Законодательства или признание Законодательства СССР недействующим, не исполняющимся, не применяющимся или утратившим силу в преступном торговом предприятии Российская Федерация – Россия, в настоящее время - Государственном Кооперативном предприятии Российская Федерация – Россия, за вынесение неправосудных приговоров, преступных постановлений и определений судов и прокуратуры, незаконные задержания, хищения, экономические преступления, за преступные действия (бездействия) сотрудников милиции, полиции, иных федеральных исполнительных органов и служб, за деятельность денежных властей преступной торговой компании Российской Федерации - России, а ныне Государственного Кооперативного предприятии Российская Федерация – Россия;

- За введение Суверенных Граждан СССР в заблуждение, за признание Суверенного Гражданина СССР физическим лицом, а не Человеком, Мужчиной или Женщиной, за вред и ущерб, причинённый интересам, имущественным и неимущественным Правам Советских Граждан, общественному благу и пользе;

- За выдачу, оборот и использование заведомо недействительного и ничтожного Свидетельства о рождении торговой компании Российской Федерации – России, а ныне Государственного кооперативного предприятия, выдачу ничтожных и недействительных паспортов Российской Федерации – России, выдачу и оборот с использованием свидетельств о регистрации Актов гражданского состояния - как форму гибридного геноцида Советского Народа;

- За умаление Прав, достоинства, титулов и интересов СССР и Советских Граждан, их детей и потомков на всей Суверенной территории Великой Страны Суверена - Союза Советских Социалистических Республик;

- За Суверенных Граждан СССР, участвовавших в проведении научных экспериментах и медицинских опытов в виде смертоносных вакцин, независимо от наличия или отсутствия добровольного согласия - как форма геноцида с присвоением кода Суверенным Гражданам СССР;

- За массовое внедрение 5G антенн - как оружие массового уничтожения и геноцид Великого Суверенного Народа, опасного не только для людей, но и для всей экосистемы нашей планеты;

- За реализацию в розничной сети продуктов питания с генно-модифицированными организмами, в составе которых обнаружены и входят запрещённые для Человека и животных к применению вещества и компоненты, опасные и потенциально опасные агенты и субстанции, признанные ядовитые вещества и химические элементы, фетальные препараты, вирусы и ГМО - организмы изменяющие геном человека, а также имплантаты для удалённого цифрового контроля и компьютерного управления;

- За открытые и прямые действия умаления и Международного оскорбления Советской Государственности на всей Суверенной территории Великой Страны Суверена - Союза Советских Социалистических Республик, подмены Государственных символов, герба, гимна и флага СССР на подложную и нелегитимную атрибутику страны;

- За публикацию, достоверность, освещение, обнародование, опубликование и высказывание собственного или иного мнения, убеждения, поиска, выбора, получение, распространение информации и идей, затрагивающих Суверенитеты, обороноспособность, безопасность, Суверенные Интересы и законные Права, мораль, Титулы и Достоинство Суверенных Граждан СССР, и Советского Человека;

-За распространение ложных и недостоверных сведений о ликвидации Советского Государства Великой Страны Суверена - Союза Советских Социалистических Республик, упоминание о бывшем СССР и бывших Гражданах СССР, как за совершённые Государственные и военные преступления по Закону СССР № 1403-1 от 25.12.1958 г. (в редакции 02.04.1990 г.) «Об уголовной ответственности за государственные преступления» и Закону СССР от 25.12.1958 г. (ред. от 15.12.1983 г.) «Об уголовной ответственности за воинские преступления»;

- За попытку и покушение на умышленное убийство и попытку присудить, установить и констатировать по римским законам гражданскую смерть, за признание живорождённого ребёнка мертворождённым, неполноценным, больным, нищим и рабом;

Все виновные исполняющие обязанности должностных лиц, в том числе высших должностных лиц, замещающие должности в Государственном Кооперативном предприятии Российская Федерация – Россия, вовлечённые по доброй воле и принимавшие непосредственное участие, в открытом и прямого действия геноциде Советского Суверенного Народа, являются подследственными и обвиняемыми Особым Составом Совещания специального присутствия Военного Трибунала Верховного Суда СССР, которым подлежит применению высшая мера наказания как виновным Государственным и военным преступникам по чрезвычайному Законодательству СССР и военному времени - смертная казнь.
В отношении исполняющих обязанностей Высших псевдо - должностных лиц, осуществляющих временно свою деятельность как Государственные органы в Государственном Кооперативном предприятии Российская Федерация - Россия, а также судов, прокуратуры, адвокатуры и нотариата, владеющих Дипломом государственного образца о высшем юридическом образовании, средств печати и массовой информации установлен и действует специальный контрразведывательный режим, и установлена особая уголовная ответственность в Военном Трибунале СССР по Законодательству СССР Военного времени;
Высшие, Государственные, центральные органы власти, республиканские, федеральные и местные органы власти и управления РСФСР и CCCP на особый период Военного положения в СССР, переходят в ведение и в юрисдикцию военно-полевой гражданской администрации под руководством Государственного Комитета по Чрезвычайному Положению Союза Советских Социалистических Республик, как Высшего органа Государственной Власти Великой Страны Суверена – Союза Советских Социалистических Республик и Чрезвычайных Конституционных Комиссий и Комитетов CCCP и не подлежат, запрещены и исключены к занятию и замещению должностей российскими, иностранными Гражданами, лицами с двойным гражданством и лицами без гражданства.
Представительством Совета Министров СССР является Государственный Комитет по Чрезвычайному Положению Союза Советских Социалистических Республик, как Высший орган Государственной Власти Великой Страны Суверена – Союза Советских Социалистических Республик, а сфальсифицированное правительство России во главе с Мишустиным М. В. не имеет прав и титулов представляться и входить в систему федеральных исполнительных органов Государственного кооперативного предприятия Российская Федерация - Россия и подлежит ликвидации, упразднению и прекращению своего существования в пользу Советского Законного

Правительства. Должность Секретаря Совета Безопасности России, которую занимает Патрушев Н. П., как продолжатель деятельности Секретаря Конституционного Суда CCCP, ликвидируется. Функции председателя суда и судей выполняют Чрезвычайные Комитеты и Комиссии при Государственном Комитете по Чрезвычайному Положению Союза Советских Социалистических Республик.
Таким образом, без изъятий и оговорок, по Советскому Суверенному Закону Священной войны и Военному времени, все без исключения вышеуказанные в настоящем постановлении лица на всей Суверенной территории Великой Страны Суверена - Союза Советских Социалистических Республик, являются застигнутыми на месте преступления сепаратистами, экстремистами международными террористами, диверсантами и бандитами, уничтоженными или подлежащими уничтожению всеми имеющими средствами и силами как при совершении террористического Акта и диверсии против Советского Гражданина и Советского Человека или признаётся исполнением Суверенного Приговора на основании настоящего Декрета в отношении лица, объявленного вне Закона, а Гражданин или Граждане, приведшее Суверенный Приговор в исполнение, освобождаются от уголовной ответственности.
Настоящий Декрет имеет Статус Абсолютного Суверенного Правового Законодательного Акта и подлежит полному, обязательному исполнению на Всей Суверенной территории Великой Страны Суверена - Союза Советских Социалистических Республик, согласно Праву Суверена, Суверенному Законодательству СССР и Международных Норм Права.
В случае игнорирования любым Субъектом Права и любым Субъектом настоящего Декрета Государственного Комитета по Чрезвычайному Положению СССР, как высшего Органа Государственной Власти Великой Страны Суверена – Союза Советских Социалистических Республик данный Субъект Права признаётся преступным, относится к категории сепаратистов, экстремистов и международных террористов.


Настоящий Декрет вступает в Законную Силу с момента его подписания.


Председатель ГКЧП СССР
Генерал-Армии Б. Х. Сатушиев

Комиссар ГКЧП СССР
Генерал-лейтенант А. С. Черноморов

Секретарь ГКЧП СССР
Генерал-майор И. А. Горбачева

⁣Суверенное Международное Казначейство М1 является Абсолютным

Владельцем и Главным Регулятором всей Мировой Финансовой Системы,
Абсолютным

Владельцем и Распорядителем всех Мировых Активов По Эксклюзивному
Историческому Праву от Творца Новой
Эры.

Суверенное Международное
Казначейство М1 является Владельцем

и Управляющим Мирового Счёта в The World Sovereign Bank of the Order of
the

Hospitallers, Счёт № 01-00-01-4- AAA-777-C3-AM-01, распределённого
по различным

банкам в странах по всему Миру, Напоминаем, Суверенное
Международное

Казначейство М1 является владельцем и управляющим Мирового Счёта в
The World

Суверенный банк Ордена госпитальеров
Счёт № 01-1-700-3516 222 777

8888 999, распределённого по различным банкам в странах по всему
Миру,

Напоминаем, Суверенное Международное Казначейство М1 является
владельцем и

распорядителем активов, включающих счета под именами: “White Spiritual
Boy”,

“Духовный чудо-мальчик”, “Духовные чудо
братья”, ”Утренняя звезда“, "Король

Давид”, “Пророк Мухаммед”, “Димас и
Святой Тимоти”, “Белая Монголия”, “Белый


Ватикан”, “Белый орел”, “Мария Синукуан
или Божественный кристалл”, “Мария Банахо или

Божественный подсолнух”, “Мария Кристина или
Божественная Магдалина”, “Мария Макилинг или

Divine Ester Egg”, “Falcon”, “Alpha –
Omega” и другие счета, размещённые в

различных Банках в 189 (Ста восьмидесяти девяти) странах по всему
Миру.

Просветление
109 Views · 2 months ago

⁣У хранителей нашей ячейки есть подземные базы, способы перемещения, бункеры и всё, что хочешь. При зачистке и перезагрузке соты, они без проблем переждут под землёй.

Просветление
109 Views · 2 months ago

⁣Келли Бахер, специалист по крови, рассказывает о составе крови людей до и после вакцинации от "модной" болезни...

Просветление
105 Views · 2 months ago

⁣Внезапная активизация атмосферной энергии через генератор в куполе древнего храма.


Есть версия, что те, кто нами правят, не раз перезагружали человечество: последняя перезагрузка, согласно этой теории, произошедшая в 1800 году, была направлена на то, чтобы положить конец технологии бесконечного электричества, получаемого из атмосферы с помощью башен из золота, ртути и меди. Многие архитектурные сооружения сохранились, хотя и без металлических частей.


В этом случае купол и башня все еще установлены и реагируют на притяжение электричества в атмосфере, демонстрируя, что технология получения электричества из атмосферы бесконечно осуществима и использовалась в человеческой цивилизации до нашей.

Казна Творца РА
105 Views · 4 months ago

⁣Слово Мудрости Волхва Велимудра

⁣Ссылка на книгу Блэка WORD https://t.me/SHGdoc/16699
Ссылка на книгу Блэка в ПДФ https://t.me/SHGdoc/16700
Ссылка на группу СНГ книга Ломоносова https://t.me/SHGdoc/15451
Телеграмм канал Старая книга https://t.me/oldlibrary
Психдурка Воронежа ссылка разбираем все документы https://t.me/SHGdoc/12542
Телеграмм канал Старая книга https://t.me/oldlibrary
Телеграмм группа Документы Северская Краснодарский край https://t.me/+yC4l7Me4A1g2YjNi
Телеграмм группа Документы Пермь https://t.me/+t3knhVB4u3ExMjky
Телеграмм канал Эдуард ХОДОС https://t.me/hodos2019
Для Пензы документы телеграмм группа- https://t.me/PenzaDoc
Для Воронежа документы телеграмм группа https://t.me/Voronezhdoc
Телеграмм группа -Единая Россия там списки https://t.me/EDROSdoc
Телеграмм группа документы СНГ https://t.me/SHGdoc
Телеграмм группа документы СпЁрбанка https://t.me/sber123456
Телеграмм группа документы ООН https://t.me/OOH45
Телеграмм группа Финансовый департаменте в США https://t.me/NaljgS
Телеграмм канал Иван Нерефлянин https://t.me/ussrmyhause
Группа в ВК Людей держат за скот https://vk.com/ludey_za_skot
Телеграмм канал Людей держат за скот. https://t.me/+2LKa-yZKtgBjODZi

После тёмной ночи будет яркий рассвет.

Казна Творца РА
92 Views · 2 months ago

⁣Канал Казна Творца РА представляет Вашему Вниманию Правду,
Свет, Знания, Просветление Знанием, Спас, Веру и Любовь...

Просветление
90 Views · 2 months ago

⁣Турецкое телевидение в открытую обвиняет голливудских звёзд в том, что они покупают флаконы за 1000 долларов, в которых содержится адренохром — это один из продуктов окисления адреналина, добываемого из детей.

Еврейский фашизм - Хабад Любавич

https://governmentussr.su/pres....s-center/news/gosuda
✔ Ликвидация Всех органов власти торговой компании Российской Федерации - Россия.
══════════════════════════════
► Присоединяйтесь: @nodussr
✔ Правительство СССР: https://governmentussr.su
✔ Государственный Банк СССР: https://gosbankussr.ru
✔ Сайт ГКЧП СССР: https://gkchp-ussr.su
✔ Telegram ГКЧП СССР: https://t.me/msknod
✔ Ravideo ГКЧП СССР: https://new.ravideo.world
══════════════════════════════
► Эпизоды Декрета № Д/Н 15
00:00 Введение:
• Видео начинается с заявления о том, что речь идет о народно-освободительном движении Союза Советских Социалистических Республик.

00:38 Декрет о Суверенитете:
• Государственный комитет по чрезвычайному положению объявляет о суверенитете СССР и заявляет о том, что торговая компания "Российская Федерация" не является стороной договора СНВ-3 и не имеет участия в нем.

01:42 Ликвидация частных органов Власти:
• Государственный комитет по чрезвычайному положению объявляет о ликвидации частных органов власти, созданных по решениям, актам и постановлениям правительства СССР.

02:49 Реорганизация Государственных органов:
• Реорганизация государственных органов будет осуществляться путем передачи балансов торговых компаний на баланс Госбанка СССР в золотом советском рубле.

04:39 Восстановление Государственных органов:
• Государственный комитет по чрезвычайному положению заявляет о восстановлении государственных органов СССР на суверенной территории великой страны-суверена.

07:39 Реорганизация силовых структур:
• Реорганизация силовых структур, таких как МВД, ФСБ, ФССП, Росгвардия и другие, будет осуществляться в соответствии с законодательством СССР.

08:25 Восстановление законности:
• Государственный комитет по чрезвычайному положению объявляет о восстановлении законности на суверенной территории великой страны-суверена и заявляет о том, что все замещающие должностные лица, участвовавшие в геноциде советского народа, несут ответственность за совершенные государственные и военные преступления.

10:12 Обеспечение действия законов СССР:
• В данном отрывке говорится о том, что обязательная сила законов СССР на суверенной территории Великой страны, Союза Советских Социалистических Республик, не может быть предметом договоренностей между отдельными республиками или государственными органами СССР и отдельных республик.
• Установление предварительных условий, ограничений или других действий, которые ущемляют суверенитет СССР, является незаконной попыткой.

10:57 Разграничение полномочий между СССР и субъектами права:
• В данном отрывке подчеркивается, что нарушение суверенного закона СССР о разграничении полномочий между СССР и субъектами права не влечет за собой юридических последствий.

11:22 Недействительность заявлений, постановлений и частных уложений:
• В данной части говорится о том, что любые заявления, признание, постановления и частные уложения, законы и приказы о неприменении или прекращении действия и силы суверенных законов СССР, принятые или совершенные любым лицом, замещающим должность в торговой компании "Российская Федерация", являются заведомо ничтожными и недействительными.

12:05 Признание Преступным и объявление вне Закона:
• В данном отрывке подчеркивается, что в случае игнорирования любым субъектом права настоящего декрета Государственного комитета по чрезвычайному положению СССР, как высшего органа государственной власти Великой страны-суверена, Союза Советских Социалистических Республик, данный субъект права признается преступным, относится к категории сепаратистов, экстремистов и международных террористов.

13:03 Статус абсолютного Суверенного правового Законодательного акта:
• В данном отрывке подчеркивается, что настоящий декрет имеет статус абсолютного суверенного правового законодательного акта и подлежит полному, обязательному исполнению на всей суверенной территории Великой страны-суверена, Союза Советских Социалистических Республик и во всем мировом пространстве.
▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰
#ссср #закон #право #власть #новости #гкчп #Геноцид #экстримизм #война #мир #победа #россия #русь #республики #преступление #кремль #москва #ДН15 #гкчпдн15

⁣№ Д/Н 013
13 октября 2023 года

Правом Суверена
По Праву Суверена
Великая Страна Суверен
Союз Советских Социалистических Республик

Декрет
Великая Страна Суверен - Союз Советских Социалистических Республик, в лице Государственного Комитета по Чрезвычайному Положению СССР (ГКЧП СССР), как Высшего органа Государственной Власти Великой Страны Суверена - Союза Советских Социалистических Республик, на основании Законов Военного времени, выражает свое почтение Всему Великому, Единому, Суверенному Советскому Народу, Всем Субъектам Права и Всему Мировому Сообществу,

Настоящим Подтверждаем:

Страной, имеющей любой строй, в том числе Государственный, может называться Общество, имеющее свою территорию и живых людей.

Исходя из древней Торы, этнос израиля не имел, не имеет и не будет иметь Право на собственную землю и страну до второго пришествия Пророка Моисея (Макасея).
Исторические данные по изгнанию исторически и религиозно - проклятого иудейского этноса на протяжении многих столетий из многих Стран и Государств по Всему Миру:
1080 г. – изгнание из Франции.
1098 г. – изгнание из Чехии.
1113 г. – изгнание из Киевской Руси (Владимир Мономах).
1113 г. – резня евреев в Киеве.
1147 г. – изгнание из Франции.
1171 г. – изгнание из Италии.
1188 г. – изгнание из Англии.
1198 г. – изгнание из Англии.
1290 г. – изгнание из Англии.
1298 г. – изгнание из Швейцарии (100 евреев казнены через повешение).
1306 г. – изгнание из Франции (3000 сожжено заживо).
1360 г. – изгнание из Венгрии.
1391 г. - изгнание из Испании (30 000 казнено, 5 000 сожжено заживо).
1394 г. – изгнание из Франции.
1407 г. – изгнание из Польши.
1492 г. – изгнание из Испании (Закон о вечном запрете евреям въезда в
страну).
1492 г. – изгнание из Сицилии.
1495 г. – изгнание из Литвы и Киева.
1496 г. – изгнание из Португалии.
1510 г. – изгнание из Англии.
1516 г. – изгнание из Португалии.
1516 г. – Закон на Сицилии, разрешающий евреям жить только в гетто.
1541 г. – изгнание из Австрии.
1555 г. – изгнание из Португалии.
1555 г. – Закон в Риме, разрешающий евреям жить только в гетто.
1567 г. – изгнание из Италии.
1570 г. – изгнание из Германии (Бранденбург).
1580 г. – изгнание из Новгорода (Иван Грозный).
1592 г. – изгнание из Франции.
1616 г. – изгнание из Швейцарии.
1629 г. – изгнание из Испании и Португалии (Указ Филиппа IV).
1634 г. – изгнание из Швейцарии.
1655 г. – изгнание из Швейцарии.
1660 г. – изгнание из Киева.
1701 г. – полное изгнание из Швейцарии (Указ Филиппа V).
1806 г. – ультиматум Наполеона. Бадарга.
1828 г. – изгнание из Киева.
1933 г. – изгнание из Германии и геноцид.

В 1947 году по договору между Великой Страной Сувереном – Союзом Советских Социалистических Республик и Свободной Палестиной, израильским беженцам как Акт Милосердия и Доброй Воли, был предоставлен в аренду на семьдесят лет земельный участок на территории свободной Палестины. На сегодняшний день прошло шесть лет с момента окончания действия договора аренды земли между Израилем и Свободной Палестиной.

Даже вопреки израильской религии и их основному религиозному писанию Торы для того, чтобы Правозгласить Законную Страну с её Государственным строем и назвать её «Государством – Израиль», необходимо обязательно иметь собственную, а не арендованную землю. Вопреки изменникам собственной религии, строки древнего религиозного писания Торы сегодня разоблачают и проявляют религиозное предательство и мошенничество преступного радикального сионизма.

В связи с агрессивной политикой и действиями террористической и оккупационной организации Израиля (согласно Резолюции ООН №2334 от 23 декабря 2016 года и Резолюции от 20 октября 2022 года Международной Комиссии Генеральной Ассамблеи ООН о признании оккупации террористическим и сепаратистским Израилем палестинской территории незаконной) осуществляющей чудовищный геноцид в отношении Свободного Палестинского Народа Свободной Палестины,В связи с организованным геноцидом Суверенных Советских Граждан на Суверенной территории Великой Страны Суверена – Союза Советских Социалистических Республик, в частности УССР и РСФСР, Израилем, а именно: еврейскими экстремистскими и их радикально-сионистскими, неофашистскими организациями, преступными военизированными формированиями Моссад и Цахал,

В связи с производимым геноцидом еврейскими экстремистскими и их радикально-сионистскими, неофашистскими организациями, преступными военизированными формированиями Моссад и Цахал по средствам заражённых биоматериалов и вакцин, с похищением и торговлей людей, в том числе и детей, их убийствам и расчленением на органы, с целью криминальной продажи и обретения преступных, грязных криминальных денег, в том числе похищение и удерживание оккупационными, экстремистскими, сепаратистскими организациями израиля на территории Свободной Палестины Свободных Граждан Палестины в так называемых тюрьмах израиля,

В связи с поставкой оружия и осуществления террористического конфликта с целью уничтожения Русских и Славян в СССР на Суверенной территории СССР в её Субъектах Права - УССР, РСФСР, а также криминальными действиями по: производству, хранению, транспортировке, распространению и преступному применению биологического, химического и другого вида оружия массового поражения,

В связи с преступным захватом и узурпацией Законной Народной Советской Власти в Великой Стране Суверене - Союзе Советских Социалистических Республик,


По Праву Суверена,

На основании Суверенного Законодательства Великой Страны Суверена - Союза Советских Социалистических Республик, по Законам Военного времени Суверенного Законодательства СССР, на основании Норм Международного Права,

Правозглашает
и
Утверждает:

Признать деструктивную псевдо-религию иудаизм, в том числе её преступные направления такие как: радикальный сионизм, хасидизм, секта хабад любавич, преступные военизированные террористические формирования Моссад и Цахал - экстремистскими и запрещёнными на Суверенной Территории Великой Страны Суверена – Союза Советских Социалистических Республик.

Запретить нахождение и проживание лиц, имеющих «гражданство израиля», на Суверенной Территории Великой Страны Суверена – Союза Советских Социалистических Республик, в Её Суверенных границах по итогам Второй Мировой войны от 1945 год.

Определяется 10 - дневный срок с момента подписания данного Декрета для того, чтобы лица, имеющие «гражданство израиля» покинули Суверенную Территорию Великой Страны Суверена – Союза Советских Социалистических Республик.

В случае, когда лица имеющие «гражданство израиля» не покинут Суверенную Территорию СССР, по Законам Военного времени Суверенного Законодательства СССР, признаются военными диверсантами, сепаратистами, экстремистами, международными террористами и становятся субъектами – целями для проведения контртеррористических специальных военных операции на Суверенной Территории СССР и во всём Мировом Пространстве, которые будут нести ответственность по Суверенным Законам Военного времени Великой Страны Суверена – Союза Советских Социалистических Республик и Международных Норм уголовного Права.

В случае игнорирования любым Субъектом Права и любым Субъектом настоящего Декрета Государственного Комитета по Чрезвычайному Положению СССР, как высшего Органа Государственной Власти Великой Страны Суверена – Союза Советских Социалистических Республик данный Субъект Права признаётся преступным, относится к категории сепаратистов, экстремистов и международных террористов.

Настоящий Декрет имеет Статус Абсолютного Суверенного Правового Законодательного Акта и подлежит полному, обязательному исполнению на Всей Суверенной территории Великой Страны Суверена - Союза Советских Социалистических Республик и во Всём Мировом Пространстве.

Настоящее Постановление вступает в Законную Силу с момента его подписания.


Председатель ГКЧП СССР
Генерал-Армии Б. Х. СатушиевКомиссар ГКЧП СССР
Генерал-лейтенант А. С. ЧерноморовСекретарь ГКЧП СССР
Генерал-майор И. А. Горбачева

Просветление
77 Views · 2 months ago

⁣Неприятная правда о Великобритании.

10 неожиданных фактов, которые ломают стереотипы об этой небольшой европейской стране:

Slovanské Noviny
75 Views · 3 months ago

⁣So štatútom Suverénnej, exteritoriálnej, exkontinentálnej spoločnosti, dňa 7.9.2023 prešlo SPDR akreditáciou v OSN (OSN ID 967332). Touto cestou SPDR subjekt medzinárodného práva ako Suverénna inštitúcia a banka posilnila svoj status v OSN. Budeme robiť všetky kroky preto, aby táto organizácia išla svetlou cestou.

Únia Suverénnych Slovanských Rodov
73 Views · 4 months ago

⁣Príhovor Jeho Veličenstva Alexandra. V plnom znení.

8.5.2023 sa na Slovensku konala historická udalosť, keď zástupcovia 4 krajín založili Úniu Suverénnych Slovanských Rodov.

Pri tejto príležitosti sa prítomným v živom vstupe prihovoril Jeho Veličenstvo Alexander.
Informácie ,ktoré v príhovore zazneli, nás posúvajú ďalej v poznaní Istinných znalostí o Slovanstve.

https://governmentussr.su/pres....s-center/news/gosuda
══════════════════════════════
► Присоединяйтесь: @nodussr
✔ Правительство СССР: https://governmentussr.su
✔ Государственный Банк СССР: https://gosbankussr.ru
✔ Сайт ГКЧП СССР: https://gkchp-ussr.su
✔ Telegram ГКЧП СССР: https://t.me/msknod
✔ Ravideo ГКЧП СССР: https://new.ravideo.world
══════════════════════════════
В связи с преступной, антинародной деятельностью исполняющего обязанности Президента Государственного Кооперативного Предприятия Российская Федерация – Россия Путина Владимира Владимировича и не исполнения Законных Актов ГКЧП СССР: Постановление № СУР 05 от 03.05.2023 года,
Постановление № СУР 06 от 04.05.2023 года,
Постановления № СУР 08 от 13.06.2023 года,
Декрет № Д/Н 005 от 21.06.2023 года,
Приказ № П/07 от 21.06.2023 года,
Декрет Д/Н 006 от 23.06.2023 года,
Постановление № СУР 09 от 13.07.2023 года,
Всемирного Суверенного Правового Акта № Д/Н 009 от 20.07.2023 года,
Декрет № Д/Н 011 от 04.08.2023 года,
Декрет № Д/Н 012 от 12.10.2023 года,
Декрет № Д/Н 013 от 13.10.2023 года,
Декрет № Д/Н 014 от 07.11.2023 года, деяния которого привели к ограничению Прав и Свобод Суверенных Граждан СССР, резкому ухудшению экономической ситуации на Суверенной Территории СССР, процветанию коррупции и казнокрадству, ухудшению международных отношений между дружественными странами, открытому и преступному геноциду Единого Суверенного Народа СССР, уничтожению генофонда молодых, трудоспособных мужчин, а также низкому уровню жизни и социальной несправедливости, в связи с признанием неопределённости физического существования данного субъекта,

Приказывает:

1. Отстранить от занимаемой должности исполняющего обязанности Президента Государственного Кооперативного Предприятия Российская Федерация – Россия Путина Владимира Владимировича без Права на обжалование, со всеми соответствующими Правовыми последствиями.

2. Возложить обязанность временно исполнять должность Президента Государственного Кооперативного Предприятия Российская Федерация – Россия на Председателя Государственного Комитета по Чрезвычайному Положению СССР Генерала-Армии товарища Бориса Хачимовича Сатушиева.

3. Комитету Государственной Безопасности СССР, Специальному Комитету при КГБ СССР, Правоохранительным органам СССР начать расследование, с последующим вынесением Правовой оценки о нарушении Суверенного Законодательства Великой Страны Суверена – Союза Советских Социалистических Республик Гражданином СССР Путиным Владимиром Владимировичем, исполняющим обязанности Президента Государственного Кооперативного Предприятия Российская Федерация – Россия с 12.04.2023 года, а также предыдущий период с 2000 года в должностях Президента и Премьер - Министра Корпорации Российская Федерация - Россия.
══════════════════════════════
► Эпизоды Приказа № П/17:
00:03 Введение:
• Видео начинается с представления народно-освободительного движения Союза Советских Социалистических Республик.
• Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП) объявляет о своем существовании и принимает приказ номер П/17 от 13 ноября 2023 года.

00:23 Приказ ГКЧП:
• В приказе ГКЧП говорится о преступной деятельности исполняющего обязанности президента России Владимира Путина и неисполнении законных актов ГКЧП.
• В приказе также упоминаются постановления и декреты, принятые ГКЧП, которые привели к ограничению прав и свобод граждан, ухудшению экономической ситуации, коррупции и геноциду.

02:56 Отстранение Путина от должности:
• В приказе ГКЧП отстраняется от должности Путин и возлагается обязанность временно исполнять должность президента на председателя ГКЧП Бориса Сатушиева.
• ГКЧП также поручает комитету государственной безопасности, специальному комитету при КГБ и правоохранительным органам начать расследование и вынести правовую оценку о нарушении суверенного законодательства.

04:15 Заключение Приказа:
• Видео заканчивается, подчеркивая народно-освободительное движение Союза Советских Социалистических Республик и ГКЧП.
▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰
#ссср #гкчп #нодссср #отсранён #путин #врио #мировыеновости #запрет #экспорт #светлаявеликаярусь #РФ #приказ17 #

Просветление
72 Views · 2 months ago

⁣Депутат госдумы Анна Кузнецова о том, что доходы Украины от продажи людей на органы составляют 7% бюджета страны: «Наши бойцы, освобождая Святогорск, обнаружили в детском доме документы о продаже детей. Есть ссылки на британские ЧВК. Одним из плательщиков была компания Coca-Cola».

M1 Video
71 Views · 3 months ago

⁣Суверенное Международное Казначейство М1 является Абсолютным
Владельцем и Главным Регулятором Всей Мировой Финансовой Системы.

Суверенное Международное Казначейство М1на основании Эксклюзивного
Исторического Права является Абсолютным Владельцем и Распорядителем Всех
Мировых Активов:

В том числе и Мирового Счёта в The World Sovereign Bank of the
Order of the Hospitallers, Счёт № 01-00-01-4- AAA-777-C3-AM-01, распределённого
по различным Банкам во всех Странах по
всему Миру,

В том числе и Мирового Счёта в The World Sovereign Bank of the
Order of the Hospitallers Счёт № 01-1-700-3516 222 777 8888 999, распределённого
по различным Банкам во всех Странах по всему Миру,

В том числе включающих счета под именами: “White Spiritual Boy”, “Spiritual Wonder
Boy”, “Spiritual Wonder Brothers”, “Morning Star”, “King David”, “Prophet
Muhammad”, “Demas and Saint Timothy”, “White Mongolia”, “White Vatican”, “White
Eagle”, “Maria Sinukuan or Divine Crystal”, “Maria Banahaw or Divine
Sunflower”, “Maria Cristina or Divine Magdalene”, “Maria Makiling or Divine
Ester Egg”, “Falcon”, “Alpha – Omega” и другие счета, размещённые в различных Банках во всех Странах по всему Миру.

Официальный Сайт,: https://monetaryone.org/ru/home_ru/

Суверенные Правовые Акты Суверенного Международного Казначейства
М1: https://monetaryone.org/documents/

https://new.ravideo.world/@SITM1

информация https://www.youtube.com/@SovereignITM1

M1 Video
71 Views · 3 months ago

⁣Sovereign International Treasury M1 is the
Absolute Owner and Chief Regulator of the Entire World Financial System.

Sovereign International Treasury M1, on
the basis of the Exclusive Historical Right, is the Absolute Owner and Manager
of All World Assets:

Including the World Account in The World
Sovereign Bank of the Order of the Hospitallers, Account No. 01-00-01-4-
AAA-777-C3-AM-01, distributed among various Banks in all Countries around the
World,

Including the World Account in The World
Sovereign Bank of the Order of the Hospitallers Account No. 01-1-700-3516 222
777 8888 999, distributed among various Banks in all Countries around the
World,

Including including accounts under the
names: “White Spiritual Boy”, “Spiritual Wonder Boy”, “Spiritual Wonder
Brothers”, “Morning Star”, “King David”, “Prophet Muhammad”, “Demas and Saint
Timothy”, “White Mongolia”, “White Vatican”, “White Eagle”, “Maria Sinukuan or
Divine Crystal”, “Maria Banahaw or Divine Sunflower”, “Maria Cristina or Divine
Magdalene”, “Maria Makiling or Divine Ester Egg”, “Falcon”, "Alpha -
Omega" and other accounts placed in various Banks in all Countries around
the World.

official site: https://monetaryone.org/

Sovereign Legal Acts of the Sovereign
International Treasury M1: https://monetaryone.org/ru/documents_ru/

https://new.ravideo.world/@SITM1ENG

info https://www.youtube.com/@SovereignITM1

Казна Творца РА
70 Views · 2 months ago

⁣Канал Казна Творца РА представляет Вашему Вниманию Правду,
Свет, Знания, Просветление Знанием, Спас, Веру и Любовь...

Sovereign Treasury M1.ENG
69 Views · 3 months ago

⁣⁣The M1 Sovereign International Treasury is
Absolute

The Owner and the Main Regulator of the
entire Global Financial System, the Absolute

The Owner and Manager of all World Assets
Under Exclusive Historical Law from the Creator of the New Era.

The M1 Sovereign International Treasury is
the Owner

and the Manager of the World Account in
The World Sovereign Bank of the Order of the

Hospitallers, Account No. 01-00-01-4-
AAA-777-C3-AM-01, distributed to various

banks in countries around the world, We
remind you, Sovereign International

M1 Treasury is the owner and manager of the
World Account in The World

Sovereign Bank of the Order of the
Hospitallers Account # 01-1-700-3516 222 777

8888,999, distributed to various banks in
countries around the world,

We remind you that the M1 Sovereign
International Treasury is the owner and

manager of assets that include accounts
under the names: “White Spiritual Boy”,

“Spiritual Wonder Boy”, “Spiritual Wonder
Brothers”, “Morning Star”, “King

David”, “Prophet Muhammad”, “Demas and
Saint Timothy”, “White Mongolia”, “White

Vatican”, “White Eagle”, “Maria Sinukuan
or Divine Crystal”, “Maria Banahaw or

Divine Sunflower”, “Maria Cristina or
Divine Magdalene”, “Maria Makiling or

Divine Ester Egg”, “Falcon", “Alpha –
Omega" and other accounts placed in

various Banks in 189 (One hundred and
eighty-nine) countries around the world.Official Media Platform of RA M1:

RA Video Dawn:

https://new.ravideo.world/@SITM1

https://new.ravideo.world/@SITM1ENGOfficial Website:

https://monetaryone.org/Decisions of the Sovereign

International Treasury M1: https://monetaryone.org/ru/documents_ru/

Sovereign Treasury M1.ENG
68 Views · 2 months ago

⁣The M1 Sovereign International Treasury is
Absolute

The Owner and the Main Regulator of the
entire Global Financial System, the Absolute

The Owner and Manager of all World Assets
Under Exclusive Historical Law from the Creator of the New Era.

The M1 Sovereign International Treasury is
the Owner

and the Manager of the World Account in
The World Sovereign Bank of the Order of the

Hospitallers, Account No. 01-00-01-4-
AAA-777-C3-AM-01, distributed to various

banks in countries around the world, We
remind you, Sovereign International

M1 Treasury is the owner and manager of the
World Account in The World

Sovereign Bank of the Order of the
Hospitallers Account # 01-1-700-3516 222 777

8888,999, distributed to various banks in
countries around the world,

We remind you that the M1 Sovereign
International Treasury is the owner and

manager of assets that include accounts
under the names: “White Spiritual Boy”,

“Spiritual Wonder Boy”, “Spiritual Wonder
Brothers”, “Morning Star”, “King

David”, “Prophet Muhammad”, “Demas and
Saint Timothy”, “White Mongolia”, “White

Vatican”, “White Eagle”, “Maria Sinukuan
or Divine Crystal”, “Maria Banahaw or

Divine Sunflower”, “Maria Cristina or
Divine Magdalene”, “Maria Makiling or

Divine Ester Egg”, “Falcon", “Alpha –
Omega" and other accounts placed in

various Banks in 189 (One hundred and
eighty-nine) countries around the world.Official Media Platform of RA M1:

RA Video Dawn:

https://new.ravideo.world/@SITM1

https://new.ravideo.world/@SITM1ENGOfficial Website:

https://monetaryone.org/Decisions of the Sovereign

International Treasury M1: https://monetaryone.org/ru/documents_ru/

Моя родина СССР
68 Views · 3 months ago

⁣Его Величество Александр - Царь Царей!
Тема: Заявление о Владельцах "РФ"

Суверенное Международное Казначейство М1 является владельцем и управляющим Мирового Счёта в Всемирном Суверенном Банке Ордена Госпитальеров, Счёт № 01-00-01-4- AAA-777-C3-AM-01, распределённого по разным Банкам в Странах по всему Миру, Напоминаем, Суверенное Международное Казначейство М1 является владельцем и управляющим Мирового Счёта в Всемирном Суверенном Банке Ордена Госпитальеров Счёт № 01-1-700-3516 222 777 8888 999, распределённого по разным Банкам в Странах по всему Миру.

Официальные Сайты Суверенной Страны СССР:
Сайт СМК М1: https://monetaryone.org
Youtube СМК М1: https://www.youtube.com/@SovereignITM1
Ravideo CMK M1: https://new.ravideo.world/@SITM1
Telegram СМК М1: https://t.me/ruskaznam1

Правительство СССР: https://governmentussr.su
Государственный Банк СССР: https://gosbankussr.ru
#свр #гкчп #нодссср

Казна Творца РА
67 Views · 4 months ago

⁣Канал Казна Творца РА представляет Вашему Вниманию Правду, Свет, Знания, Просветление Знанием, Спас, Веру и Любовь...
Showing 1 out of 2